ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Já, Radka Matulová , místem podnikání Brušperk, Jožky Matěje 583, IČO: 06699031 (dále jen „provozovatel“ nebo „Já“), provozovatel webových stránek https://https://nahubnutisradkou.cz/ebook-zdarma/ prohlašuji, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na mých webových stránkách https://https://nahubnutisradkou.cz/ebook-zdarma/ nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvím jenom ty osobní údaje, které mi výslovně sdělíte. Moje webové stránky ani služby, které poskytuji, nejsou určeny pro děti mladší 16 let, osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuji proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bych Vás chtěl informovat o tom:

 • Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat; a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se mě kontaktovat prostřednictvím mých webových stránek, část „Dotazník programu na hubnutí“, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

 • Jméno a Příjmení, titul, pohlaví
 • Ulice, město, PSČ
 • Telefonní číslo /a e-mailová adresa
 • Věk / Výška/Váha / Obvod břicha

Budete-li dále mé webové stránky používat k vlastní evidenci výsledků, můžete zde zaznamenávat své osobní míry.

II. Účel zpracování osobních údajů:

1. Osobní údaje vyžaduji v rámci procesu objednávky mnou nabízených služeb a při realizaci vlastního, případně navazujícího smluvního vztahu poskytnutí programu hubnutí , a v tomto případě údaje, které mi poskytujete, použiji:

a) abych Vás kontaktoval zpět a poskytl Vám informace o službách, které nabízím (zejména: informace směřující k realizaci mnou nabízených služeb, jenž poptáváte);

b) pro účely realizace smlouvy mezi námi (tj. uzavření a plnění vlastní smlouvy o zajištění poskytovaných služeb programu hubnutí);

c) pro plnění právní povinnosti, která se na mě, jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů);

d) za účelem ochrany mých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy.

2. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu jsem vedle toho oprávněn využít také za účelem zasílání obchodních sdělení, tzv. newsletter do emailu, tj. abych Vás informoval o pořádaných událostech nebo nabízených službách, které budu v budoucnu poskytovat, a které by Vás mohly zajímat. Tato obchodní sdělení však budete dostávat pouze v případě, pokud mi k tomu výslovně udělíte svůj souhlas.

Jestliže si v budoucnu nebudete přát další zasílání newsletterů, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit a nebude to mít vliv na naše smluvní vztahy. Udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“, zaslaný v každé emailové zprávě, jíž Vám bude zaslán Newsletter. Pro odvolání souhlasu je možné také napsat na emailovou adresu petr.jurnik@gmail.com.

V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudu nadále Váš elektronický kontakt pro tyto účely využívat.

3. Informace o používání cookies

Když používáte mé webové stránky https://https://nahubnutisradkou.cz/ebook-zdarma/ , jsou v počítači uloženy také cookies. Cookies nemohou iniciovat programy ani vést do počítače viry. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová služba uživatelsky příjemnější a efektivnější. Informace získané pomocí cookies jsou uloženy odděleně od dalších dat, která mám. To znamená, že údaje z cookies nejsou spojeny s vašimi dalšími údaji. Moje webové stránky používají mimo jiné i dynamické a trvalé soubory cookies. Dynamické cookies umožňují navádění po webové stránce, aniž by uživatel musel vkládat ty samé informace, které už byly vloženy. Po ukončení prohlížeče jsou dynamické cookies smazány. Trvalé cookies jsou ve vašem zařízení uvedeny, dokud je nesmažete.

4. Používání služby Google Analytics

Mé webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení v prohlížeči; Používání služby Google Analytics se provádí v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, Přehled ochrany osobních údajů pak zde https://policies.google.com/?hl=cs.

III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

S Vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat především já.

Dále se může stát, že Vaše osobní údaje můžu předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro mě provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí účetní, externí IT, externí subjekt zajišťující správu databáze kontaktů, přepravce Vámi objednaného zboží, apod.). Své subdodavatele si pečlivě vybírám, a tito jsou vůči mě zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.

Osobní údaje o Vaší osobě já ani žádný z mých subdodavatelů, neprodáváme, nepřevádíme a nesdělujeme třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jsem jakožto správce povinen je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení – newsletter - budu uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 3 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů; a
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na e-mailové adrese: petr.jurnik@gmail.com.

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 7.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou osobní údaje zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsem osobní údaje získal- a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že jsem povinen vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinen omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že jako zákazník máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste mi jako správci poskytl/a, a máte právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

V Brně, dne 25. 5. 2018

Radka Matulová